Finansowanie fotowoltaiki

W związku z coraz większym zainteresowaniem tematem odnawialnych źródeł energii  pojawiło się na rynku wiele programów stanowiących wsparcie finansowe dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych zainteresowanych inwestycją we własna instalację fotowoltaiczną. Banki komercyjne wprowadziły do swoich ofert kredytowania tzw. eko pożyczki na instalacje fotowoltaiczne oraz leasingi dla podmiotów gospodarczych. Poza tym wprowadzono programy rządowe, dotacje i ulgi podatkowe, które skutecznie zachęcają do inwestowania w fotowoltaikę.

Przegląd niektórych programów i ofert dofinansowania:

DOTACJA MÓJ PRĄD

Program "Mój prąd” to jeden z czołowych programów rządowych, który odegrał bardzo dużą rolę w popularyzacji instalacji fotowoltaicznych jako źródła pozyskiwania energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. Program doczekał się już dwóch edycji. Ostatni - II nabór wniosków do  programu zakończył się w grudniu 2020r. NFOŚiGW, który prowadził nabór wniosków ogłosił, iż z programu skorzystało ponad 260 tys.  prosumentów. Obecnie czekamy na ogłoszenie kolejnej edycji programu "Mój Prąd”.

 

DOTACJA CZYSTE POWIETRZE 

Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Beneficjentami programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania Dofinansowaniu podlegają projekty zakończone, w trakcie realizacji a nawet jeszcze nie rozpoczęte. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.  Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

 

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 r. Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy dokonują przebudowy o charakterze termomodernizacyjnym mogą skorzystać w składanym zeznaniu rocznym z ulgi podatkowej określonej – ulgą termomodernizacyjną. Aby skorzystać z odliczenia, należy dysponować dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcia  termomodernizacyjne służyć mają ograniczeniu zużycia energii cieplnej i wyeliminowaniu strat z tym związanych. Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniających warunki do zastosowania ulgi można zaliczyć m.in.:

 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np. okna, drzwi,
 • montaż pompy ciepła,
 • koszty materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku,
 • koszty zakupu kotła gazowego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,
 • zakupiony węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • koszty poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

DLA ROLNIKÓW - ULGA W PODATKU ROLNYM

Hodowca lub rolnik może dokonać odliczenia 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne od podatku rolnego. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Ulga inwestycyjna dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

 

AGROENERGIA

Program Agroenergia wprowadzony przez NFOŚiGW zakłada dofinansowanie inwestycji w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Z programu Agroenergia mogą  skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

W programie uwzględniono ponadto kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Dla fotowoltaiki wprowadzono minimalny próg mocowy, wyłączający możliwość dofinansowania mikroinstalacji, czyli źródeł o mocy do 50 kW. W przypadku systemów fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (a więc wykluczone są mikroinstalacje), maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł.

W przypadku kolektorów słonecznych maksymalny koszt inwestycji wynosi brutto  1000 zł/kW, a w przypadku pomp ciepła – do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła oraz do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła.

Ponadto uwzględniono możliwość dofinansowania magazynu energii, przy czym jego maksymalny CAPEX brutto nie powinien przekraczać 50 proc. kosztu inwestycji w źródło energii.